Cài đặt thủ công ÂM THANH TIẾNG NHẬT

Tải link : http://vip.freefansub.com/@modskinlol/Sounds/JapanSoundVN.msk

1. Chạy Skin Lol.exe lần đầu tiên
2. Tải file: http://vip.freefansub.com/@modskinlol/Sounds/JapanSoundVN.msk
3. Copy JapanSoundVN.msk vào thư mục chứa C:\.....\Skin LOL 5.4.0.0 - New Activation\Download\Sounds Sau đó: copy vào thư mục chưa mod

Nhấn nút Áp dụng là xong !